Algemene voorwaarden

van Voetstuk Podotherapie

 

Transparant

In veel gevallen wordt podotherapie vergoed vanuit jouw aanvullende verzekering. Als het gaat om medisch noodzakelijke voetzorg – zoals bijvoorbeeld voor mensen met diabetes mellitus – worden de behandelingen veelal vanuit de basisverzekering vergoed. Wil je meer weten over de vergoedingen vanuit de verzekering? Hier vind je het overzicht van vergoedingen.

Omdat het fijn is als je weet waar je aan toe bent hebben wij van te voren al een overzicht gemaakt met prijzen. Zo maken we de zorg transparant. Het deel wat vergoed wordt door je verzekeraar is afhankelijk van hoe je verzekerd bent. De podotherapeut verteld bij het eerste onderzoek altijd wat je zelf moet betalen. Kijk hier voor een actueel overzicht van onze prijzen.

Betaling

Nadat je bij ons bent geweest factureren wij eenmaal per maand. Het kan daarom zijn dat je meerdere facturen ontvangt. Omdat je bijvoorbeeld in twee verschillende maanden bent geweest. Wij maken gebruik van Infomedics, zij declareren voor ons rechtstreeks bij je verzekeraar. Dat gebeurd in alle gevallen voor basisverzekerde voetzorg. En in de meeste gevallen voor aanvullend verzekerde voetzorg. Ben je verzekerd bij Menzis, DSW of StadHolland, dan krijg je eerst de factuur thuis gestuurd. Je kunt hem dan zelf indienen bij je verzekeraar.

Infomedics stuurt voor ons dus facturen naar jou en jouw verzekeraar. Zo houden wij meer tijd over voor de behandeling. Dit betekent dat Infomedics informatie ontvangt. Uiteraard zijn hier de nodige verwerkersovereenkomsten voor opgesteld. Zodat de privacy volledig gewaarborgd blijft.

Lees meer over Infomedics →

Legitimatie

Wil je gebruik maken van verzekerde zorg? Dan ben je in Nederland verplicht je te legitimeren. Dit is nodig om verzekeringsfraude tegen te gaan. Indien je gebruikmaakt van verzekerde voetzorg zullen wij je BSN-nummer en documentnummer vastleggen. Indien je niet gebruik wilt maken van verzekerde zorg is het niet nodig om jouw documentnummer vast te leggen. Je ontvangt dan zelf een factuur van de geleverde zorg.

Lees meer over het vastleggen van documentnummers op de website van de overheid →

Omschrijving op de factuur

Vanuit Zorgverzekeraars Nederland (NZa) zijn wij verplicht om gebruik te maken van bepaalde code’s. Deze code’s vind je terug op de factuur. Wij werken voornamelijk met totaalbedragen, maar die zijn dus opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hieronder lees je welke code’s wij gebruiken.

9100 (onderzoek/consult/therapie podotherapeut), 9101 (podotherapeutische zolen), 9102 (orthesen podotherapeut), 9103 (reparatie/correctie podotherapeut) en 9104 (instrumentele (wond) behandeling).

Al onze verrichtingen zoals in de prijslijst omschreven zijn gekoppeld aan een van bovengenoemde codes. Dit stelt ons in staat om de facturen rechtstreeks via je zorgverzekeraar te laten verlopen.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Indien u een afspraak heeft gemaakt bij een van onze podotherapeuten en/of medewerkers is er een behandelovereenkomst van toepassing. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen cliënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een vervolgafspraak bij een van onze behandelaren die betrekking hebben op eerdere overeenkomst zijn deze bepalingen eveneens van toepassing. Op alle opdrachten/ overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 – Facturering

Facturering kan plaats vinden op verschillende wijzen.

 1. Infomedics: onder onze verantwoordelijkheid heeft Voetstuk Podotherapie de facturatie en incasso uit handen gegeven aan Infomedics. Als onderdeel van dat proces heeft Infomedics tevens de vorderingen overgenomen voor ons. U dient daarom aan Infomedics de betalingen te voldoen, tenzij dit anders is overeengekomen en dit schriftelijk is bevestigd. Lees de betalingsvoorwaarden verder in Artikel 3.
 2. Rechtstreeks aan zorgverzekeraar of zorggroep/-instelling: Indien Voetstuk Podotherapie rechtstreeks aan deze instellingen kan factureren, in het geval van wondzorg, en/of diabetische voetzorg zal er een rechtstreekse declaratie plaatsvinden.
 3. Rechtstreeks aan u. U ontvangt een factuur en kunt de betaling bij voorkeur via bankoverschrijving voldoen. In uitzonderlijke gevallen kunt u contact in onze praktijk deze factuur volden. het is niet mogelijk om te pinnen of per creditcard te betalen bij onze praktijk.

Artikel 3 – Infomedics betalingsvoorwaarden

Onder onze verantwoordelijkheid heeft Voetstuk Podotherapie de facturatie en incasso uit handen gegeven aan Infomedics. U dient aan infomedics de betalingen te voldoen tenzij dit anders is overeengekomen. In dat geval ontvangt u van Voetstuk Podotherapie zelf een factuur. Hierbij gelden de volgende voorwaarden.

 1. Indien mogelijk mag Infomedics namens ons incasseren bij uw zorgverzekeraar.
 2. De rekening dient altijd voor de vermelde vervaldatum volledig door u aan Infomedics te worden voldaan
 3. Indien de rekening niet voor de vervaldatum is betaald op de bankrekening zoals op de rekening is vermeld, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. U ontvangt een herinneringsbrief waarin Infomedics u vraagt de rekening alsnog binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd, te voldoen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en kosten in rekening.
 4. De rente en kosten die verband houden met het innen van de rekening, dienen door u voldaan te worden.
 5. Infomedics heeft het recht om betalingen eerst in mindering te brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het factuurbedrag.
 6. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de rekening of het opzeggen van de overeenkomst tussen u en uw zorgaanbieder.
 • Mocht een bepaling van deze betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige bepalingen van kracht.
 • Geschillen ter zake de betaling van enige uit de behandeling voortvloeiende vergoeding, zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland, tenzij u binnen een maand na inroepen van dit beding schriftelijk aangeeft te kiezen voor behandeling door de volgens de wet bevoegde rechter, in welk geval die rechter bij uitsluiting bevoegd zal zijn. Het arbitragereglement kan bij Infomedics worden opgevraagd en is gepubliceerd op de website www.arbitragerechtspraak.nl. Zolang het geschil niet aanhangig is gemaakt bij de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland staat het ieder der partijen vrij zich te wenden tot de burgerlijke rechter.

Artikel 4 – Cliënten jonger dan 16 jaar

Kosten van behandelingen voor een cliënt jonger dan 18 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Indien de cliënt 18 jaar of ouder is, is hij/zij zelf verantwoordelijk voor de kosten, tenzij dit schriftelijk anders is bevestigd.

Artikel 5 – Vergoeding door uw zorgverzekeraar

Indien u aanvullend bent verzekerd en de betaling zoals in artikel 2.a zal plaatsvinden zal Infomedics rechtstreeks bij uw verzekeraar declareren. Echter indien dit niet mogelijk is ongeacht de reden zal u zelf zorg moeten dra gen voor eventuele declaratie van onze factuur bij uw eigen zorgverzekeraar. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op vergoeding van uw zorgverzekeraar. Wij kunnen tevens niet garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden. Wij raden u aan om de polisvoorwaarden na te kijken indien u zeker wilt zijn van een vergoeding. Indien u diabetes mellitus heeft kunnen er andere voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 6 – Annulering opdracht

Indien een opdracht door cliënt wordt geannuleerd, bent u gehouden alle door Voetstuk Podotherapie aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 7 – Annulering afspraak

Gemaakte afspraken bij de podotherapeut of een van onze medewerkers kunnen mondeling, telefonisch of per e-mail, tot 24 uur van te voren worden geannuleerd. Wij behouden ons het recht om afspraken die niet tijdig zijn afgemeld in rekening te brengen. Service consulten die worden verzuimd worden bij een eventuele vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht.

Artikel 8 – Waarborging kwaliteit

Onze podotherapeuten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Om de kwaliteit, service en kennis te waarborgen zijn al onze podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staan als kwaliteitsgeregistreerde ingeschreven bij het Kwaliteitsregister van Paramedici.

Artikel 9 – Garantie producten

Steunzolen, ortheses, nagelbeugels en/of andere therapeutische hulpmiddelen zijn onderdeel van een behandelplan en therapie. Er kan geen garantie worden gegeven op het effect van deze hulpmiddelen. Indien een steunzolen of ander hulpmiddel moet worden aangepast zal dit binnen 3 maanden onder de garantie vallen en zullen daarom niet in rekening worden gebracht.

Artikel 10 – Codes

Vanuit Zorgverzekeraars Nederland (NZa) zijn wij verplicht om op uw factuur gebruik te maken van de hierna te noemen codes:

9100 (onderzoek/consult/therapie podotherapeut), 9101 (podotherapeutische zolen), 9102 (orthesen podotherapeut), 9103 (reparatie/correctie podotherapeut) en 9104 (instrumentele (wond) behandeling).

Al onze verrichtingen zoals in de prijslijst omschreven zijn gekoppeld aan een van bovengenoemde codes. Dit stelt ons in staat om de facturen via Infomedcis rechtstreeks via uw zorgverzekeraar te laten verlopen. Indien u een restnota thuis ontvangt zal uw behandeling dus als omschrijving een van deze code’s bevatten.

Scroll naar boven
× Chat nu met een medewerker